รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญ
การรู้เท่าทันและการ ใช้ประโยชน์ในบริบทประเทศและบริบทโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560


Prof.Dr.Tadanori AIMI
Fungus/Mushroom Resource and Research Center (FMRC)
Tottori University, Japan
หัวข้อ “Mushroom and its capability for sustainable benefit”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
หัวข้อ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th