.ระบบลงทะเบียนสำหรับร่วมงานศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2560)

การลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน และการชำระเงิน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1) กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Link (gg.gg/25ubu)
2) โอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร แล้วส่งหลักฐานการโอนไปยังผู้ประสานแต่ละหลักสูตร
(โปรดระบุ วัน เวลา ที่ลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ)

2.1 หลักสูตรจุลชีววิทยา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
เลขที่บัญชี 869-222021-8 ธ.ไทยพานิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ชื่อบัญชี สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา และ/หรือ ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ผู้ประสานงาน คุณยุพารัตน์ เครือวงษา (P’Yuda #MC2)
ส่งหลักฐานการโอนเงิน [ inbox] fb.com/ubumc

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เลขที่บัญชี xxx ธนาคาร xxx
ชื่อบัญชี xxx
ผู้ประสานงาน อาจารย์อรชพร วิลามาศ
ส่งหลักฐานการโอนเงิน [ inbox]

2.3 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เลขที่บัญชี 869-221143-9 ธ.ไทยพานิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ชื่อบัญชี กติกา สระมณีอินทร์ และ/หรือ สุนทรี ศรีเที่ยง และ/หรือ ...
ผู้ประสานงาน อาจารย์นิภาพร คำหลอม
ส่งหลักฐานการโอนเงิน [ inbox] fb.com/OHSUBU

2.4 หลักสูตรชีววิทยา(ประสานงานกับ ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์)

ช่วงเวลาการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียน

ช่วงเวลา ค่าลงทะเบียน
รหัสนักศึกษา 36xx – 54xx
1 เมษายน - 30 เมษายน โต๊ะละ 4,999 บาท
เฉพาะ 10 โต๊ะแรก รับของที่ระลึกพิเศษเพิ่มเติม
กระเป๋าเอนกประสงค์ 2-Ways functions:ใช้ก็ได้-ไม่ใช้ก็ได้
งดฉายเดี่ยว เดือนหนึ่ง !!
และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้น
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560โต๊ะละ 5,999 บาท
หากฉายเดี่ยว คิดคนละ 800 บาท
และต้องชำระค่าลงทะเบียน ภายในเดือนมิถุนายน
พิเศษเฉพาะรหัสนักศึกษา 55xx
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 โต๊ะละ 3,000 บาท
และต้องชำระค่าลงทะเบียน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น

หมายเหตุ
  • อาหารเป็นโตีะจีน โต๊ะละ 8 คน
  • ค่าลงทะเบียนไม่มีใบเสร็จที่ใช้เบิกจ่ายทางราชการหรือหักภาษีใดๆ ได้
  • ค่าลงทะเบียนรวมกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
  • ค่าลงทะเบียนรวมของที่ระลึกที่จะได้รับช่วงกิจกรรมกลางคืนแล้ว
  • ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนจากธนาคารที่อาจเกิดขึ้น
  • ค่าลงทะเบียนเมื่อชำระแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะไม่คืนเงิน

  • กรณีที่ 1 หากจ่ายเป็นโต๊ะสามารถหาตัวแทนศิษย์เก่าท่านอื่นมาแทนได้
  • กรณีที่ 2 หากฉายเดี่ยวเราจะยกยอดไปทำการกุศล โดยประกาศเกียรติคุณชื่อของท่าน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th