.ร่างกำหนดการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11


วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และตึกวิจัย
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ช่วงกลางวัน และช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์

09:30-10:30ลงทะเบียนร่วมเลี้ยงพระเพล
ณ ศาลาหอพระ “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคล” หน้าตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
11:00-12:00 เลี้ยงพระเพล
12:00-13:00รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
พบปะอาจารย์ เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ตามอัธยาศัย
13:00-15:00เสวนาศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง
"การผลิตบัณฑิต เพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21"
พบกับ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการ
ดำเนินรายการ โดย คุณปราการ ภิรมย์กิจ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
17:00–18:00 ลงทะเบียนร่วมงานสังสรรค์ ในธีม “Retro Biosci 4.0”
การแต่งกายย้อนวัยใส วนิดา วินเทจ วินเทจ
รับประทานอาหาร โต๊ะจีน (8 คน)
18:15 น. เริ่มพิธีการ
18:15-19:30 ประธานจัดงาน กล่าวรายงานต่อ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กล่าวต้อนรับ
อดีต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กล่าวแสดงความรู้สึก
ตัวแทน สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์ การยืนสงบนิ่งและไว้อาลัยแด่ ในหลวง ร.9
19:30-20:30 ตัวแทนศิษย์เก่า แต่ละสาขา กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก
(โปรดแจ้งรายชื่อตัวแทนที่โต๊ะลงทะเบียนก่อนเข้างาน)
20:30-21:15 การแสดงจากศิษย์เก่า
21:15-22:00 ศิษย์เก่าร่วมสนุก ร้องเพลง หน้าเวที

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานะการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** Update 14-06-2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th