.คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียน ฟรี เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00- 16.30 น.
ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ
13:00-13:30 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์เครื่องมือกลางฯ
13:30-14:00 น. พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
14:00-16:30 น. (ถ่ายรูปร่วมกัน) แยกไปตามกิจกรรม และรับประทานอาหารว่าง
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กิจกรรมที่การเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือกลาง
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ประสานงานศูนย์ฯ คุณญชาภา ภัททิยพุทธพงษ์ โทร. 3079


ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ Link https://goo.gl/forms/iY0Xp5gjJKgA3EOt1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th